Prawo podatkowe II stopnia

Wydział Prawa i Administracji

Tematyka

Celem Studium jest poszerzenie wiedzy z zakresu prawa podatkowego. Zakres przedmiotowy obejmuje zarówno regulacje materialnego prawa
podatkowego jak i przepisy postępowania podatkowego oraz sądowo administracyjnego.
W założeniu tematyka podatkowa została przedstawiona w ujęciu problemowym.
Program studiów obejmuje następujące przedmioty i bloki tematyczne, prowadzone w formie wykładów i konwersatoriów:

1. Ewidencje podatkowe
2. Wykorzystanie narzędzi elektronicznych w podatkach
3. Finansowanie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
4. Przekształcenia podmiotów gospodarczych
5. Know – how aspekty podatkowe
6. Dochody nieujawnione – zasady opodatkowania, postępowanie podatkowe.
7. Pozapłacowe świadczenia pracownicze w interpretacjach organów i sądów
8. Kontrola podatkowa a skarbowa
9. Formy ucieczki przed opodatkowaniem i sposoby walki ze zjawiskiem
10. VAT – miejsce świadczenia (opodatkowania) przy dostawie towarów i świadczeniu usług
11. VAT – zakres przedmiotowy: dostawa towarów, czy świadczenie usług.
12. Marketing, promocja a podatki
13. Stosowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania – dywidendy, odsetki należności licencyjne, przychody ze stosunku pracy, zyski przedsiębiorstwa
14. Wykładnia prawa podatkowego w procesie jego stosowania a praktyka orzecznicza
15. Znaczenie prawa UE dla polskich podatników
16. Wybrane problemy opodatkowania podatkiem od nieruchomości
17. Opodatkowanie obrotu nieruchomościami
18. Akcyza
19. Zasady zwrotu podatku pobranego wbrew prawu UE – ETS oraz OP
20. Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółek
21. TransferPricing

Kandydaci

Prawo podatkowe II stopnia adresowane jest do absolwentów podyplomowych studiów prawa podatkowego prowadzonego na Wydziale Prawa i Administracji UŁ oraz do absolwentów studiów podyplomowych z zakresu prawa podatkowego prowadzonych przez inne uczelnie wyższe.

Dane teleadresowe

Adres:     Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź
Telefon:     (48 42) 665 58 54, 635 46 50
Fax:     (48 42) 665 58 55
Email:     mstank@uni.lodz.pl
WWW:     http://cdisp.uni.lodz.pl/studia-podyplomowe

Czas trwania

bd

mgr Małgorzata Stankiewicz

Ilość miejsc

30

Koszty
uczestnictwa

2 500 zł

Inne informacje

Wykładowcy
Nauczyciele akademiccy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego i Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz praktycy zajmujący się na co dzień problematyką podatkową.

Warunki przyjęcia
Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie.
W celu zarezerwowania miejsca można dokonywać rejestracji zgłoszenia za pomocą formularza on-line dostępnego w zakładce Rekrutacja.

Wymagane dokumenty
* podanie o przyjęcie na studia podyplomowe skierowane do kierownika Studium
* odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (lub potwierdzona notarialnie kopia odpisu dyplomu)
* kwestionariusz osobowy
* 2 zdjęcia

Termin składania dokumentów
W roku akad. 2010/2011 dokumenty należy złożyć do 10 stycznia 2011 roku; (w kolejnych latach do 30 września każdego roku).

Miejsce składania dokumentów
Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych, budynek WPiA UŁ,
Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12, p. 4.66 lub 4.85 (IV piętro, beczka C)

Egzamin kończący studia
Warunkiem ukończenia studiów zdanie egzaminu końcowego w formie testu, z liczbą pytań egzaminacyjnych proporcjonalną do ilości godzin z danego przedmiotu.

Szczegóły i pliki do pobrania są na stronie: http://cdisp.uni.lodz.pl/studia-podyplomowe


Kierownik studiów: dr Dariusz Strzelec