Prawo pracy dla pracodawców i kadry kierowniczej

Wydział Prawa i Administracji

Tematyka

Celem tych studiów jest aktualizacja i pogłębienie wiedzy z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy
z uwzględnieniem unormowań wspólnotowych, a także bieżących nowelizacji kodeksu pracy oraz innych zmian w obowiązującym prawie pracy. Program obejmuje również wybrane zagadnienia z ubezpieczeń społecznych.

Kandydaci

Warunkiem przyjęcia są ukończone studia wyższe (zarówno magisterskie jak i licencjackie).

Dane teleadresowe

Adres:     Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź
Telefon:     (48 42) 635- 64-42
Fax:     (48 42) 665-59-34
Email:     bmiros@wpia.uni.lodz.pl
http://www.wpia.uni.lodz.pl/strefa-kandydata/studia-podyplomowe

Czas trwania

2 semestry

206 godzin

Ilość miejsc

40

Koszty
uczestnictwa

3 600 zł

Osoba do kontaktu

mgr Beata Miros

Inne informacje

Wymagane dokumenty:
– podanie o przyjęcie adresowane do kierownika studiów podyplomowych (do pobrania ze strony internetowej),
– odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczoną kserokopię dyplomu,
– kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony internetowej),
– zobowiązanie do pokrycia kosztów odpłatności za studia podyplomowe (do pobrania ze strony internetowej),
– kserokopia dowodu wpłaty,
– 1 fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm.

Dowód wniesienia opłaty należy przedstawić organizatorom podczas pierwszego spotkania (ostateczny termin okazania dowodu opłaty podczas II zjazdu).
Szczegóły na stronie: http://www.wpia.uni.lodz.pl/pspp


Kierownik studiów: dr hab. Tomasz Duraj