Prawo samorządu terytorialnego

Wydział Prawa i Administracji

Tematyka

Celem studiów jest udostępnienie oraz poszerzenie wiedzy prawnej na temat prawa samorządowego w działaniu
zwłaszcza w zakresie zaspakajania lokalnych potrzeb zbiorowych, realizacji programów pomocowych oraz funkcjonowania organów samorządu terytorialnego.

Ambicją naszą jest kształcenie nowoczesnej kadry polityków lokalnych oraz pracowników komunalnych, w sposób odpowiedni do wyzwań, jakie współcześnie stają przed organami lokalnymi.

Sylwetka Absolwenta:

Absolwent studiów podyplomowych Prawo samorządu terytorialnego będzie posiadał poszerzoną wiedzę o możliwościach prawnych działania samorządu terytorialnego oraz możliwościach współdziałania z samorządem w celu realizacji różnorodnych potrzeb społecznych.

Trudne zagadnienia prawnicze, które pozna słuchacz studiów w trakcie kształcenia mają mu służyć dla celów praktycznych – wykonywania funkcji radnego, członka zarządu, skarbnika, wykonywania pracy urzędnika administracji samorządowej, pracownika fundacji lub innej organizacji pożytku publicznego współdziałającej z samorządem terytorialnym.

Absolwent studiów podyplomowych Prawo samorządu terytorialnego pogłębi wiedzę o ustroju, funkcjach i zadaniach samorządu terytorialnego.

Główna część programu studiów poświęcona jest jednak nie tyle ogólnym zagadnieniom ustrojowym, ale uwzględnia te, które w działaniu samorządu i podmiotów z nim współdziałających są aktualnie najważniejsze i stosunkowo mniej znane, tj. prawo pomocy publicznej, zamówienia publiczne, pozyskiwanie funduszy unijnych, zarządzanie nieruchomościami komunalnymi.

Trzon programu stanowią również te zagadnienia prawne, które zawsze są istotne, nie tylko dla pracownika komunalnego, ale także wszystkich zainteresowanych skutkami jego działania (poszerzony zakres wiedzy dotyczącej postępowania administracyjnego, materialnego prawa administracyjnego w zakresie infrastruktury społecznej, technicznej, ładu przestrzennego i bezpieczeństwa publicznego, status pracownika samorządowego).

Odrębny, znaczący pion kształcenia stanowi prawo finansowe i finanse publiczne samorządu terytorialnego (podatki i opłaty lokalne, budżet lokalny, dyscyplina finansów publicznych, działalność regionalnych izb obrachunkowych, rachunkowość budżetowa).

Słuchacze studiów podyplomowych będą mogli wybrać jedną z dwóch specjalizacji: administracyjną lub finansową.

Skład osobowy prowadzących zajęcia złożony jest nie tylko z doświadczonych dydaktyków, ale również osób, których wiedza wynika z doświadczenia orzeczniczego sędziów Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz współautorów projektów legislacyjnych dotyczących prawa lokalnego a także działaczy samorządowych, daje rękojmię nie tylko wysokiego poziomu kształcenia ale również, że zajęcia będą prowadzone w sposób przystępny dla absolwentów różnych kierunków studiów.

Należy wskazać, że takie ukształtowanie programu kształcenia zostało poprzedzone ankietą na temat preferencji i zainteresowań potencjalnych słuchaczy.

Kandydaci

Absolwenci studiów wyższych różnych kierunków co najmniej pierwszego stopnia.
Zwłaszcza działacze samorządowi (radni, członkowie organów samorządu terytorialnego), pracownicy samorządu terytorialnego, osoby reprezentujące lub pracujące w organach pożytku publicznego, osoby związane z funkcjonowaniem pomocniczych jednostek samorządu terytorialnego. Absolwenci studiów magisterskich i licencjackich wszystkich kierunków.

 

Informacja o przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:

https://www.bip.uni.lodz.pl/inne/ochrona-danych-osobowych/klauzule-informacyjne

Dane teleadresowe

Adres:     Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź
Telefon:     (48 42) 635 46 04, 635 46 14
Fax:     (48 42) 66 55 397
Email:     wrychter@wpia.uni.lodz.pl
http://www.wpia.uni.lodz.pl/strefa-kandydata/studia-podyplomowe

Czas trwania

2 semestry

190 godz.-jedna specjalizacja; 210 godz. - dwie specjalizacje

Ilość miejsc

min. 35

Koszty
uczestnictwa

3800 zł, istnieje możliwość płatności w ratach

Osoba do kontaktu

Dane w trakcie aktualizacji

Inne informacje

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych różnych kierunków co najmniej pierwszego stopnia.

Wymagane dokumenty:

– podanie kandydata o przyjęcie adresowane do kierownika studiów podyplomowych
– odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczona kserokopia dyplomu
– kwestionariusz osobowy
– zobowiązanie do pokrycia kosztów odpłatności

Wymagane dokumenty należy przesłać lub złożyć w sekretariacie Katedry Prawa Finansowego w Łodzi przy ul.Kopcińskiego 8/12, pokój 3.69 lub 3.77, III piętro, budynek C


Kierownik studiów: dr Tomasz Nowak