Prawo spółek

Wydział Prawa i Administracji

Tematyka

Celem Studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy na temat
obowiązujących rozwiązań prawnych w dziedzinie spółek. Przedmiotem wykładów są szeroko rozumiane zagadnienia, dotyczące spółek i ich udziału w obrocie gospodarczym. Z tego względu oprócz regulacji kodeksu spółek handlowych studia obejmują swoim programem problematykę z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji, rachunkowości w spółkach oraz podatków.

Ramowy program::

– Ewolucja prawa spółek w prawie polskim i jego miejsce w systemie prawa prywatnego. Spółka cywilna i spółki handlowe.

– Charakterystyka spółki cywilnej. Znaczenie gospodarcze. Prowadzenie spraw spółki, reprezentacja, majątek. Odpowiedzialność za zobowiązania.

– Spółka jawna. Charakterystyka. Tworzenie. Prowadzenie spraw spółki, reprezentacja. Majątek. Odpowiedzialność za zobowiązania. Rozwiązywanie i likwidacja.

– Spółka komandytowa. Charakterystyka i charakter prawny. Znaczenia gospodarcze. Relacje ze spółką jawną. Zarząd, reprezentacja. Odpowiedzialność za zobowiązania. Nietypowe spółki komandytowe.

– Spółka komandytowo-akcyjna. Charakterystyka i charakter prawny. Powstanie. Stosunki wewnętrzne. Reprezentacja. Odpowiedzialność za zobowiązania. Rozwiązanie i likwidacja.

– Spółka partnerska. Charakterystyka i znaczenie gospodarcze. Tworzenie. Stosunki wewnętrzne i zewnętrzne.

– Spółki osobowe jako forma działalności w zakresie pomocy prawnej.

– Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych. Znaczenie gospodarcze.
Zawiązywanie spółek kapitałowych. Wkład do spółek. Prawa i obowiązki akcjonariuszy (wspólników) spółek kapitałowych. Organy spółek kapitałowych.
Obrót akcjami (udziałami). Zmiana (statutu) umowy w spółkach kapitałowych. Uchwały spółek kapitałowych i ich zaskarżanie.
Odpowiedzialność w spółkach kapitałowych. Spółki kapitałowe w ustawach szczegółowych. Rozwiązywanie i likwidacja spółek kapitałowych. Przekształcenia i łączenia spółek.
Zagadnienia rachunkowości spółek kapitałowych.
Zagadnienia podatkowe spółek kapitałowych.
Zagadnienia prawa pracy w spółkach kapitałowych.

Kandydaci

Słuchaczami mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych.

 

Informacja o przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:

http://bip.uni.lodz.pl/index.php/strona/szczegoly/klauzule-informacyjne

Dane teleadresowe

Adres:     Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź
Telefon:     (48 42) 635 46 29
Fax:     (48 42) 665 53 99
E-mail:     prawospolek@wpia.uni.lodz.pl
https://www.wpia.uni.lodz.pl/studia/studia-podyplomowe/prawo-spolek

Czas trwania

2 semestry

165 godzin

Ilość miejsc

40

Koszty
uczestnictwa

4 800 zł

Osoba do kontaktu

mgr Magdalena Pelikan-Moszczyńska

Inne informacje

Zapraszamy do składania aplikacji na studia podyplomowe Prawo spółek

Rekrutacja trwa do 31 października br.


Szczegółowe informacje oraz wykaz dokumentów rekrutacyjnych do pobrania na stronie studiów podyplomowych: Prawo spółek
https://www.wpia.uni.lodz.pl/studia/studia-podyplomowe/prawo-spolek


Kierownik studiów: dr Jakub Janeta