Prawo wyborcze

Wydział Prawa i Administracji

Tematyka

Program studiów obejmuje m.in. takie zagadnienia, jak: pojęcie i źródła prawa wyborczego, zasady ustrojowe istotne dla problematyki wyborczej i referendalnej,
funkcje wyborów i ich wpływ na prawo wyborcze, zasady prawa wyborczego, systemy ustalania wyników wyborów, organy wyborcze, zarządzanie wyborów i zgłaszanie kandydatów, kampania wyborcza, finansowanie wyborów, przebieg głosowania i wyniki głosowania, protesty wyborcze i ważność wyborów, przepisy karne związane z wyborami. Oprócz tego celem Studiów jest przybliżenie Słuchaczom ogólnych zagadnień prawa wyborczego.

Kandydaci

Studia adresowane są do absolwentów wyższych uczelni posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, zainteresowanych problematyką wyborczą i referendalną, w tym w szczególności do osób zajmujących się wyborami i referendami: pracowników Krajowego Biura Wyborczego i jego Delegatur, urzędów gmin, członków komisji wyborczych (okręgowych, rejonowych), członków komitetów wyborczych oraz przedstawicieli partii politycznych.

Dane teleadresowe

Adres:     Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź
Telefon:     (48 42) 635 46 85, 635 65 61
Fax:     (48 42)
Email:     csw@wpia.uni.lodz.pl
http://www.wpia.uni.lodz.pl/strefa-kandydata/studia-podyplomowe

Czas trwania

2 semestry

104 godziny

Ilość miejsc

minimum 30, maksimum 40

Koszty
uczestnictwa

3 000 zł

Osoba do kontaktu

Dane w trakcie aktualizacji

Inne informacje

Poza wykładami, program studiów obejmuje warsztaty i seminaria, które pozwolą Słuchaczom na dyskusję, wymianę poglądów. Nabyta wiedza pozwoli na jej wykorzystanie w praktyce.
Zgłoszenia przyjmowane są do 15 września br.
O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.
Od zainteresowanych wymaga się wypełnienia i przesłania za pośrednictwem poczty następujących dokumentów:
– podanie o przyjęcie adresowane do Kierownika studiów podyplomowych,
– kwestionariusz osobowy,
– zobowiązanie do pokrycia kosztów odpłatności
W celu zarezerwowania miejsca można dokonywać rejestracji zgłoszenia drogą elektroniczną, przesyłając fotokopie wymaganych dokumentów na adres mailowy Centrum: csw@wpia.uni.lodz.pl .
Nie zwalnia to kandydatów z obowiązku nadesłania tych dokumentów drogą pocztową do dnia 30 września br. Pozostałe dokumenty muszą być dostarczone do dnia rozpoczęcia zajęć.:
– 2 zdjęcia (wymiar 3,5 x 4,5 cm),
– dowód wpłaty (ew. dowód wpłaty pierwszej raty wraz z wnioskiem o rozłożenie odpłatności na raty)
– odpis ukończenia studiów.


Kierownik studiów: prof. dr hab. Krzysztof Skotnicki