Przygotowanie nauczycielskie uprawniające do prowadzenia zajęć z filozofii i etyki

Wydział Filozoficzno-Historyczny

Tematyka

Studia podyplomowe umożliwiające zdobycie kwalifikacji do prowadzenia zajęć z dwóch przedmiotów szkolnych: etyki i filozofii.
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych daje prawo nauczania etyki i filozofii:
* absolwentom studiów drugiego stopnia kierunku Filozofia na wszystkich poziomach edukacji szkolnej;
* absolwentom studiów pierwszego stopnia kierunku Filozofia w szkołach podstawowych.

Ponadto ukończenie w/w studiów podyplomowych uprawnia do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w szkole i innych placówkach oświatowych, jak również do podjęcia pracy w charakterze wychowawcy kolonijnego.

Uzyskanie powyżej wskazanych uprawnień poszerzy możliwości zatrudnienia absolwentów kierunku Filozofia. Uległa bowiem zmianie sytuacja w obszarze nauczania przedmiotów filozoficznych w oświacie: lekcje etyki stały się obowiązkowe jako alternatywa do zajęć z religii, a od roku szkolnego 2012/13 do liceów weszła filozofia jako przedmiot do wyboru.

Kandydaci

Absolwenci studiów pierwszego lub drugiego stopnia kierunku Filozofia.
Instytut Filozofii UŁ proponuje studia podyplomowe przede wszystkim studentom kierunku Filozofia z Uniwersytetu Łódzkiego.
Mogą oni bowiem część przedmiotów niezbędnych do zaliczenia programu studiów podyplomowych realizować w ramach studiów podstawowych, jako przedmioty do wyboru. Dzięki temu staje się możliwe, po pierwsze – zmniejszenie ilości godzin dodatkowych, które należy odbyć w związku z uczestnictwem w studiach podyplomowych; po drugie – obniżenie kosztów studiów podyplomowych, a w konsekwencji i opłaty za udział w nich.

 

Informacja o przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:

http://bip.uni.lodz.pl/index.php/strona/szczegoly/dokumenty

Dane teleadresowe

Adres: Kopcińskiego 16/18, 90-232 Łódź
Telefon: (48 42) 635-61-35/(29)
Fax: (48 42)
Email: aldonap@uni.lodz.pl filozofia@filozof.uni.lodz.pl
Dodatkowe informacje: http://www.filozof.uni.lodz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=265&Itemid=62

Czas trwania

3 semestry

375 godzin zajęć i 240 godzin praktyk pedagogicznych

Ilość miejsc

15

Koszty
uczestnictwa

2000 zł, możliwość wpłaty w trzech ratach (800 zł + 600 zł + 600 zł)

Osoba do kontaktu

mgr Wiesława Pierścińska

Inne informacje

Rekrutacja trwa do 19 lutego 2016 r.
i odbywa się na podstawie złożenia:

* odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (lub jego poświadczonej kopii lub zaświadczenia z dziekanatu o ukończeniu studiów) na kierunku Filozofia,
* kwestionariusza osobowego studiów podyplomowych,
* kopii dowodu osobistego,
* dowodu wpłaty pierwszej raty za udział w studiach podyplomowych

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych Przygotowanie nauczycielskie do prowadzenia zajęć z Filozofii i Etyki jest uzyskanie zaliczeń, złożenie egzaminów oraz odbycie praktyk pedagogicznych przewidzianych ich planem.

Więcej informacji można uzyskać:
telefonicznie w sekretariacie Instytutu Filozofii UŁ: 42 635-61-35
lub aldonap@uni.lodz.pl


Kierownik studiów: prof. dr hab. Aldona Pobojewska