Przygotowanie pedagogiczne

Wydział Nauk o Wychowaniu

Tematyka

Studia Podyplomowe „Przygotowanie Pedagogiczne” umożliwiają uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie ze standardami kształcenia zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Na podstawie art. 68 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.2))

Przez przygotowanie pedagogiczne należy rozumieć nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia i praktyką pedagogiczną – w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin oraz odbycie pozytywnie ocenionych praktyk pedagogicznych w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin; o posiadaniu przygotowania pedagogicznego świadczy dyplom lub inny dokument wydany przez szkołę wyższą, dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli i świadectwo ukończenia pedagogicznego kursu kwalifikacyjnego (Rozporządzenie MEN z dnia 24.08.2017).

Cel studiów:

przygotowanie do pracy absolwentów studiów posiadających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu, prowadzenia zajęć a nieposiadających przygotowania psychologiczno-pedagogicznego,  to znaczy :

 1. Absolwentów studiów II stopnia do pracy w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych
 2. Absolwentów jednolitych studiów magisterskich do pracy w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, a także do pracy w innych placówkach systemu oświaty
 • osoby uprawnione do zajmowania stanowiska nauczyciela praktycznej nauki zawodu (np. posiadające wykształcenie wyższe i tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać) ale nieposiadające przygotowania pedagogicznego.

Studia prowadzone są w formie niestacjonarnej i realizowane są w systemie blended learning.

Program studiów
Nauczyciel przedmiotu
I semestr

 1. Psychologiczne podstawy działań edukacyjnych
 2. Psychologia rozwoju na przestrzeni życia
 3. Pedagogika ogólna i teoretyczne podstawy wychowania
 4. Prawo oświatowe i organizacja systemu oświaty
 5. Podstawy polityki edukacyjnej

 II semestr

 1. Podstawy dydaktyki
 2. Etyka pracy nauczyciela
 3. Emisja głosu
 4. Dydaktyka przedmiotu nauczania (Zajęcia prowadzone na poszczególnych Wydziałach UŁ, adekwatnie do realizowanego modułu kształcenia)
 5. 1. Zastosowanie mediów i technologii informacyjnych w procesie kształcenia
 6. Pedagogiczne praktyki zawodowe

 III semestr

4.2     Innowacyjne i alternatywne metody pracy nauczyciela
4.3     Projektowanie pracy dydaktycznej (W tym: bezpieczeństwo i pierwsza pomoc przedmedyczna w pracy nauczyciela)

 1. Elementy psychopatologii
 2. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 3. Pedagogiczne praktyki zawodowe

Psycholog na stanowisku nauczycielskim
I semestr

 1. Pedagogika ogólna i teoretyczne podstawy wychowania
 2. Prawo oświatowe i organizacja systemu oświaty
 3. Podstawy polityki edukacyjnej

II semestr

 1. Podstawy dydaktyki
 2. Etyka pracy nauczyciela
 3. Emisja głosu
 4. Metodyka pracy nauczyciela psychologa w szkołach i placówkach oświatowych (W tym:
  bezpieczeństwo i pierwsza pomoc przedmedyczna w pracy nauczyciela)
 5. Pedagogiczne praktyki zawodowe

 III semestr

 1. Elementy psychopatologii
 2. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 3. Pedagogiczne praktyki zawodowe

Kandydaci

Studia Podyplomowe „Przygotowanie Pedagogiczne” umożliwiają uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie ze standardami kształcenia zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Na podstawie art. 68 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.2))

Przez przygotowanie pedagogiczne należy rozumieć nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia i praktyką pedagogiczną – w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin oraz odbycie pozytywnie ocenionych praktyk pedagogicznych w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin; o posiadaniu przygotowania pedagogicznego świadczy dyplom lub inny dokument wydany przez szkołę wyższą, dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli i świadectwo ukończenia pedagogicznego kursu kwalifikacyjnego (Rozporządzenie MEN z dnia 24.08.2017).

Cel studiów:

przygotowanie do pracy absolwentów studiów posiadających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu, prowadzenia zajęć a nieposiadających przygotowania psychologiczno-pedagogicznego,  to znaczy :

 1. Absolwentów studiów II stopnia do pracy w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych
 2. Absolwentów jednolitych studiów magisterskich do pracy w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, a także do pracy w innych placówkach systemu oświaty

Rekrutacja

Szczegółowe informacje dostępne pod linkiem:

Przygotowanie pedagogiczne – IRK (lodz.pl)

 

Miejsce składania dokumentów:

Sekretariat Katedry Teorii Wychowania

Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ

Łódź, ul. Pomorska 46/48, budynek B, pokój nr 210

Godziny przyjęć: 8.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku

tel. 42 665 50 85

e-mail: katewych@uni.lodz.pl

 

Informacja o przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:

https://www.bip.uni.lodz.pl/inne/ochrona-danych-osobowych/klauzule-informacyjne

Dane teleadresowe

Sekretariat Katedry Teorii Wychowania
Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ
Łódź, ul. Pomorska 46/48, budynek B, pokój 210

Godziny przyjęć: 8.30- 15.30

tel. 665 50 85

e-mail: katewych@uni.lodz.pl

Czas trwania

3 semestry

Koszty
uczestnictwa

5300 zł (płatne w trzech ratach: 2x1800, 1x1700)

Osoba do kontaktu

katewych@uni.lodz.pl

Inne informacje


Kierownik studiów: dr Lidia Janiszewska