Przygotowanie pedagogiczne

Wydział Nauk o Wychowaniu

Tematyka

Studia podyplomowe umożliwiają uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia.

Adresatami studiów podyplomowych mogą być:

 • absolwenci studiów pierwszego lub drugiego stopnia takich kierunków jak np.: biologia, chemia, filologia, filozofia, fizyka, geografia, historia, informatyka, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, logopedia, matematyka;
 • absolwenci psychologii;
 • absolwenci tych specjalności pedagogicznych, którzy w trakcie realizacji programu studiów nie mieli uwzględnionego przygotowania pedagogicznego, w rozumieniu przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela;
 • osoby uprawnione do zajmowania stanowiska nauczyciela praktycznej nauki zawodu (np. posiadające wykształcenie wyższe i tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać) ale nieposiadające przygotowania pedagogicznego.

Studia prowadzone są w formie niestacjonarnej i realizowane są w systemie blended learning.

Szczegółowe informacje: http://www.wnow.uni.lodz.pl/oferta/studia-podyplomowe/pedagogika/przygotowanie-pedagogiczne/

Program studiów

I semestr

 1. Pedagogika ogólna i teoretyczne podstawy wychowania (w tym: trudności i problemy wychowawczo-socjalizacyjne w działalności nauczyciela)
 2. Psychologiczne podstawy działalności edukacyjnej (Psychologia: ogólna, rozwojowa, społeczna i wychowawcza)
 3. Kultura języka i emisja głosu
 4. Etyka pracy nauczyciela
 5. Prawo oświatowe i organizacja systemu oświaty
 6. Praktyka pedagogiczna 30 godz.

II semestr

 1. Dydaktyka ogólna
 2. Projektowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej
 3. Praca opiekuńczo-wychowawcza nauczyciela
 4. Media i technologie informacyjne w edukacji
 5. Podstawy polityki edukacyjnej
 6. Praktyka pedagogiczna 60 godz.

III semestr

 1. Przedmioty wybierane odpowiednio do posiadanego wykształcenia kierunkowego (1 z 4 propozycji)
 • Metodyka nauczania przedmiotów humanistycznych
 • Metodyka nauczania przedmiotów przyrodoznawczych
 • Metodyka przedmiotów zawodowych
 • Profilaktyka zachowań ryzykownych i przeciwdziałanie przemocy

2. Psychologia rozwoju na przestrzeni życia

3. Elementy psychopatologii

4. Innowacyjne i alternatywne metody pracy nauczyciela

5. Praktyka pedagogiczna 60 godz.

Kandydaci

Wymagane dokumenty:

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) oraz, jeśli jest to konieczne, dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu mistrza w danym zawodzie;
 • kwestionariusz osobowy;
 • podanie o przyjęcie;
 • zobowiązanie do wniesienia opłaty za studia.

 

Rekrutacja trwa od 12 czerwca do 25 września 2019 r.

Miejsce składania dokumentów:

Sekretariat Katedry Teorii Wychowania

Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ

Łódź, ul. Pomorska 46/48, budynek B, pokój nr 210

Godziny przyjęć: 8.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku

tel. 42 665 50 85

e-mail: katewych@uni.lodz.pl

 

Informacja o przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:

http://bip.uni.lodz.pl/index.php/strona/szczegoly/dokumenty

Dane teleadresowe

Sekretariat Katedry Teorii Wychowania

Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ

Łódź, ul. Pomorska 46/48, budynek B, pokój nr 210

Godziny przyjęć: 8.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku

tel. 42 665 50 85

e-mail: katewych@uni.lodz.pl

Czas trwania

3 semestry

Ilość miejsc

min. 20

Koszty
uczestnictwa

3600 zł

Inne informacje


Kierownik studiów: dr Lidia Janiszewska