Rachunkowość i zarządzanie finansowe

Wydział Zarządzania

Tematyka

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej, która daje uczestnikom możliwość samodzielnego lub zespołowego prowadzenia rachunkowości,
w tym sporządzania sprawozdań finansowych według regulacji polskich lub Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Przyswojona wiedza na Studium daje podstawy do racjonalnego podejmowania decyzji i sterowania procesami ekonomicznymi podmiotów gospodarczych. Stąd, zajęcia obejmują m.in. wykłady i ćwiczenia praktyczne z rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej, zarządzania finansowego, prawa gospodarczego i prawa podatkowego. Kluczowe przedmioty zawodowe uzupełnione są innymi o równie ważnej i ciekawej tematyce gospodarczej i księgowej.

Dodatkowe informacje: http://wz2.uni.lodz.pl/rk/ oraz   http://zarzadzanie.uni.lodz.pl/Home/Studiapodyplomowe/StudiumRachunkowo%C5%9BciiZarz%C4%85dzaniaFinansowego/tabid/1596/language/pl-PL/Default.aspx

Kandydaci

Osoby posiadające ukończone studia wyższe (magisterskie lub licencjackie) wszystkich kierunków, zainteresowane działalnością gospodarczą i finansową przedsiębiorstw i innych instytucji. Osoby bez przygotowania ekonomicznego mają szansę na poznanie tajników wiedzy z zakresu zarządzania i finansów.

 

Informacja o przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:

https://www.bip.uni.lodz.pl/inne/ochrona-danych-osobowych/klauzule-informacyjne

Dane teleadresowe

Adres: ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź

Telefon:  (48 42) 635-62-57, (48 42) 635-50-51

E-mail:   marta.jasinska@uni.lodz.plaleksandra.lizinczyk@uni.lodz.pl

Czas trwania

2 semestry

300 godzin zajęć

Ilość miejsc

30

Koszty
uczestnictwa

5800 zł

Osoba do kontaktu

Marta Jasińska, Aleksandra Lizińczyk

Inne informacje

Rejestracja elektroniczna na studia trwa od 23 czerwca do 30 września 2021 r. Dokumenty rekrutacyjne można dostarczyć do 30 września b.r. osobiście po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu terminu spotkania z sekretariatem studiów, pozostawić w zamkniętej kopercie z dopiskiem „sekretariat studiów podyplomowych p. 114” w skrzynce podawczej umieszczonej przy wejściu do budynku Wydziału Zarządzania UŁ (dostępna całą dobę) lub przesyłać tradycyjną pocztą na adres:

Sekretariat studiów podyplomowych
Wydział Zarządzania UŁ
ul. Matejki 22/26
90-237 Łódź, p. 114

Uwaga: Warunkiem przyjęcia dokumentów jest przejście przez Kandydata wszystkich etapów rejestracji elektronicznej.

Wymagane dokumenty:
– dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis),
– wypełniony formularz zgłoszeniowy,
– skierowanie z zakładu pracy, jeżeli będzie on finansował koszty studiów.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zajęcia odbywają się w systemie zjazdowym, zasadniczo trzy razy w miesiącu: 4 godziny w piątki (16.00-19.15) i 8 godzin w soboty (8.00-16.00).


Kierownik studiów: dr hab. Radosław Ignatowski