Rachunkowość i zarządzanie finansowe w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych

Wydział Zarządzania

Tematyka

Celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu: zarządzania spółdzielniami i  wspólnotami mieszkaniowymi, uwarunkowań prawnych funkcjonowania spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, obowiązków podatkowych spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, zasad prowadzenia pozaksięgowej ewidencji kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek uiszczanych na pokrycie kosztów zarządu, rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej we wspólnotach mieszkaniowych.

Dodatkowe informacje:

http://zarzadzanie.uni.lodz.pl/RekrutacjaWZ/Studiapodyplomowe/Rachunkowo%C5%9B%C4%87izarzfinansowewsp%C3%B3%C5%82dzielniach/tabid/2675/language/pl-PL/Default.aspx

Kandydaci

Uczestnikami studiów mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych dowolnego kierunku oraz wykazujące  zainteresowani zagadnieniami związanymi z tematyką spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

 

Informacja o przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:

http://bip.uni.lodz.pl/index.php/strona/szczegoly/dokumenty

Dane teleadresowe

Adres: ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź

Telefon:  (48 42) 635-62-57, (48 42) 635-50-51

E-mail:   marta.jasinska@uni.lodz.plaleksandra.lizinczyk@uni.lodz.pl

Czas trwania

Dwa semestry

Ilość miejsc

60

Koszty
uczestnictwa

3400 zł (+ opłata z świadectwo 30 zł)

Osoba do kontaktu

Marta Jasińska, Aleksandra Lizińczyk

Inne informacje

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia
  • kwestionariusz osobowy
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez UŁ – oryginał do wglądu)
  • skierowanie z zakładu pracy, jeżeli będzie on finansował koszty studiów.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc w przedziale od 14 do 60.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Wydział Zarządzania UŁ

ul. Matejki 22/26

90-237 Łódź

pok. 114

tel. 42 635-62-57, 42 635-50-51

e-mail: marta.jasinska@uni.lodz.plaleksandra.lizinczyk@uni.lodz.pl

 

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek: godz. 9.00 – 15.00


Kierownik studiów: dr Sławomir Jędrzejewski