Rachunkowość i zarządzanie finansowe w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych

Wydział Zarządzania

Tematyka

Celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu: zarządzania spółdzielniami i  wspólnotami mieszkaniowymi, uwarunkowań prawnych funkcjonowania spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, obowiązków podatkowych spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, zasad prowadzenia pozaksięgowej ewidencji kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek uiszczanych na pokrycie kosztów zarządu, rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej we wspólnotach mieszkaniowych.

Dodatkowe informacje: http://www.zarzadzanie.uni.lodz.pl/tabid/1533/Default.aspx

Kandydaci

Uczestnikami studiów mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych dowolnego kierunku oraz wykazujące  zainteresowani zagadnieniami związanymi z tematyką spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

Dane teleadresowe

Czas trwania

Dwa semestry

Ilość miejsc

60

Koszty
uczestnictwa

3400 zł

Osoba do kontaktu

Marta Jasińska

Inne informacje

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia
  • kwestionariusz osobowy
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez UŁ – oryginał do wglądu)
  • jedno zdjęcie o wymiarach legitymacyjnych
  • skierowanie z zakładu pracy, jeżeli będzie on finansował koszty studiów.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc w przedziale od 14 do 60.

Miejsce składania dokumentów

Wydział Zarządzania UŁ

Katedra Rachunkowości

Sekretariat studiów podyplomowych

ul. Matejki 22/26 p. 142

90-237 Łódź

tel. (42) 635-62-57

e-mail: krpodyplomowe@uni.lodz.pl

czynne: poniedziałek – piątek w godz. 9.00 – 15.00

 


Kierownik studiów: dr Sławomir Jędrzejewski