Rehabilitacja zaburzeń głosu

Wydział Filologiczny

Tematyka

Celem tych studiów podyplomowych jest uzyskanie wiedzy w zakresie rehabilitacji zaburzeń głosu i praktycznych umiejętności w zakresie diagnozy i terapii osób (dzieci i starszych) z zaburzeniami głosu o różnej etiologii.

Rehabilitacja głosu to praca nad poprawną emisją głosu, mająca na celu zwiększenie komfortu mówienia i obejmująca diagnostykę i terapię zaburzeń. Rehabilitacja zaburzeń głosu dotyczy głównie chorych po wszczepieniu implantu ślimakowego, z dysfonią czynnościową (chrypką), z chorobami organicznymi krtani (guzki głosowe, niedowłady, przerosty i porażenia fałdów głosowych), po mikrochirurgii krtani oraz po całkowitym usunięciu krtani (nauka mówienia przełykowego), z uwarunkowanymi hormonalnie mutacjami, z zaburzeniami artykulacji spowodowanej zabiegami operacyjnymi w obrębie jamy ustnej i gardła.

Ponieważ studia podyplomowe z logopedii tylko w minimalnym stopniu wyposażają słuchaczy w wiedzę i umiejętności pozwalające na pracę z pacjentem z zaburzeniami głosu, odczuwany jest niedobór tego typu specjalistów i to zarówno w regionie łódzkim, jak i w całym kraju.

Program studiów zakłada odbycie przez słuchacza 170 (na 280 ogólnie) godzin zajęć typowo praktycznych o charakterze warsztatowym (130 godz. warsztatów + 40 godzin praktyk).

Absolwent podyplomowych studiów Rehabilitacja zaburzeń głosu ma uprawnienia do pracy z pacjentami z zaburzeniami głosu i może posługiwać się tytułem: specjalista rehabilitacji zaburzeń głosu.

Kandydaci

Wymagania wstępne dla kandydatów:

Słuchaczem studiów podyplomowych może być osoba, która:

  • uzyskała tytuł licencjata logopedii lub magistra logopedii lub
  • posiada tytuł magistra, a uprawnienia zawodowe logopedy zdobyła w ramach:

– podyplomowych studiów logopedycznych (4-semestralnych; min. 600 godzin),

– specjalności logopedycznej na stacjonarnych studiach magisterskich (w wymiarze min. 800 godz. zajęć logopedycznych);

3) ma ukończone studia medyczne i ma specjalizację z audiologii lub foniatrii;

4) ma ukończone studia licencjackie lub magisterskie z fizjoterapii;

5) ma ukończone studia teatralne lub studia muzyczne.

Kandydaci na studia powinni mieć nienaganną wymowę, słuch i budowę aparatu artykulacyjnego. Słuchaczami studiów nie mogą być osoby z wadami wymowy i wadami anatomicznymi aparatu artykulacyjnego (np. nieprawidłowym zgryzem).

UWAGA! Słuchaczami studiów podyplomowych Rehabilitacja zaburzeń głosu nie mogą zostać osoby mające ukończone kursy logopedyczne oraz specjalizacje logopedyczne, niedające pełnych uprawnień do pracy w zawodzie logopedy.

Dane teleadresowe

Adres: ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź

Telefon: (48 42) 635-67-57

Fax: (48 42) 665-52-54

e-mail: dialektologia@uni.lodz.pl

Sekretariat, pok. 3.92

 

Czas trwania

2 semestry

2 semestry

Ilość miejsc

minimalnie 15 osób, maksymalnie 36 osób

Koszty
uczestnictwa

3900 zł

Osoba do kontaktu

mgr Małgorzata Kokot, tel. 42 635-67-57

Inne informacje

ZASADY REKRUTACJI

Komplet dokumentów powinien zawierać:

  • odpis lub oryginał dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia studiów podyplomowych z rehabilitacji głosu;
  • kwestionariusz osobowy   – Pobierz.

O przyjęciu kandydatów na studia decyduje:

  • konkurs dyplomów/świadectw;
  • kolejność zgłoszeń.

 

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE TRWA OD 1 CZERWCA DO 30 WRZEŚNIA 2021

W związku z zagrożeniem epidemicznym proponujemy następujące formy składania dokumentów:

1. Pocztą tradycyjną na adres:

Wydział Filologiczny UŁ Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii ul. Pomorska 171/173 90-236 Łódź

Z uwagi na bezpieczeństwo prosimy wysyłać kserokopie dokumentów (potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonamy później).

2. Osobiście do specjalnie przygotowanego w tym celu pojemnika.

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w specjalnie w tym celu przygotowanym pojemniku w punkcie dyżurnym na parterze, przy bocznym wejściu do budynku Wydziału Filologicznego (ul. Pomorska 171/173).

Uprzejmie prosimy, by dokumenty zostały zapakowane w kopertę z adnotacją:

Imię i nazwisko kandydata

Kierunek studiów podyplomowych

Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii

3. Osobiście w sekretariacie Zakładu Dialektologii Polskiej i Logopedii (pok. 3.92) w dniu dyżuru pracownika jednostki po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty. Tygodniowy harmonogram dyżurów dostępny jest pod adresem: https://dialektologia.uni.lodz.pl/ W celu umówienia wizyty należy wysłać prośbę drogą mailową na adres: dialektologia@uni.lodz.pl

 

Osoby przyjęte na studia są o tym informowane listownie lub mailowo w terminie do dwóch tygodni po zakończeniu terminu składania dokumentów. Wraz z decyzją o przyjęciu otrzymają informację o terminie spotkania organizacyjnego.

Osoby, które nie zostały przyjęte, również otrzymają informację w terminie do dwóch tygodni po zakończeniu terminu składania dokumentów; są przy tym informowane, które miejsce zajmują na liście rezerwowej.

Na liście rezerwowej zostanie zarejestrowanych 12 osób, z której, w przypadku ewentualnej rezygnacji z listy przyjętych, będą dokonywane uzupełnienia.

Osoby z listy rezerwowej, które zostaną przyjęte na studia, zostaną o tym poinformowane mailowo lub listownie.

Najważniejsze informacje dla kandydatów na studia i dla słuchaczy są zamieszczane na stronie internetowej: www.dialektologia.uni.lodz.pl

 

Informacja o przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:

https://www.bip.uni.lodz.pl/inne/ochrona-danych-osobowych/klauzule-informacyjne


Kierownik studiów: dr hab. Renata Marciniak-Firadza, prof. UŁ