Resocjalizacja w warunkach izolacyjnych

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Tematyka

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie wiedzy z zakresu resocjalizacji, prawa, socjologii, psychologii i innych dyscyplin w zakresie potrzebnym do
pracy zawodowej w zakładach karnych, ośrodkach resocjalizacyjnych, domach poprawczych.

Program studiów podyplomowych:
Semestr I:
– Warsztaty interpersonalne
– Normy, dewiacje i kontrola społeczna
– Elementy prawa karnego
– Prawo rodzinne i nieletnich
– Teoretyczne podstawy resocjalizacji
– Granice praw i wolności człowieka w warunkach izolacyjnych
– Etyka służb publicznych w warunkach izolacyjnych
– Socjologia instytucji totalnych
– Socjologia przestępczości
– Problematyka uzależnień

Semestr II:
– Resocjalizacja odbywających karę po raz pierwszy i recydywistów penitencjarnych – praktyczny wymiar zagadnienia
– Mediacje, negocjacje, komunikacja społeczna w warunkach izolacyjnych
– Resocjalizacja nieletnich – praktyczny wymiar zagadnienia
– Psychologia kliniczna z elementami psychopatologii
– Polityka penitencjarna i kryminalna w Polsce
– Zarządzanie ryzykiem w zakładach izolacyjnych
– Diagnostyka oddziaływań penitencjarnych – podstawy prawne i praktyka wykonawcza
– Resocjalizacja postpenitencjarna, probacja

Dodatkowe informacje: http://www.eksoc.uni.lodz.pl/oferta-ksztalcenia/kierunki-studiow/studia-podyplomowe/#nav

Kandydaci

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów kierunków społecznych, prawnych i humanistycznych studiów wyższych na poziomie co najmniej pierwszego stopnia, planujących podjąć pracę w instytucjach resocjalizacyjnych w warunkach izolacji, bądź pracujących w tego typu instytucjach.

Dane teleadresowe

Adres: Rewolucji 1905 R. 41, 90-214 Łódź

Telefon:  (48 42) 635-52-56

Email:    socwim@uni.lodz.pl

 

Czas trwania

2 semestry

237 godzin

Ilość miejsc

25

Koszty
uczestnictwa

3200 zł

Osoba do kontaktu

mgr Urszula Budzałek

Inne informacje

WYMAGANE DOKUMENTY
– podanie skierowane do Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego
– odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
– kwestionariusz osobowy i oświadczenie (dostępne na stronie www.eksoc.uni.lodz.pl w zakładce katalog dokumentów – studia podyplomowe)

Dokumenty należy składać do 31 października br.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Uniwersytet Łódzki
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Instytut Socjologii
Katedra Socjologii Wsi i Miasta
ul. Rewolucji 1905 r. nr 41
90-214 Łódź, budynek D
pokój A 114
tel. 42 635-52-56
e-mail: socwim@uni.lodz.pl
Za kontakt ze słuchaczami odpowiada p. mgr Urszula Budzałek


Kierownik studiów: dr hab. Elżbieta Michałowska