Retoryka praktyczna

Wydział Filologiczny

Tematyka

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami z zakresu retoryki klasycznej i współczesnej oraz nowoczesnej teorii
komunikacji oraz nauczenie zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce.
W toku studiów dominują zajęcia kształcące przede wszystkim umiejętności praktyczne:
– przygotowywanie i wygłaszanie wystąpień publicznych,
– umiejętność prowadzenia dyskusji,
– sztuka negocjacji i argumentowania,
– sprawności językowe wymagane w kontaktach z mediami.

Kandydaci

Absolwenci studiów co najmniej pierwszego stopnia. Studia przeznaczone są dla osób pełniących funkcje publiczne, np. nauczycieli, prawników, dziennikarzy, księży, pracowników sfery biznesu, urzędników państwowych i samorządowych różnego szczebla, rzeczników prasowych różnych firm i instytucji oraz tych wszystkich, dla których sprawność językowa stanowi ważną umiejętność zawodową.

Dane teleadresowe

Adres: Al. Kościuszki 65, 90-514 Łódź
Telefon: (48 42) 665 52 49
Fax: (48 42)
Email: anetta.gajda@uni.lodz.pl
WWW: filolog.uni.lodz.pl

Czas trwania

2 semestry

170 godzin dydaktycznych

Ilość miejsc

60

Koszty
uczestnictwa

3.000 zł

Osoba do kontaktu

dr Anetta Gajda

Inne informacje

WYMAGANE DOKUMENTY:
– podanie o przyjęcie na studia,
– kwestionariusz osobowy,
– odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (lub poświadczona kserokopia dyplomu),
– 1 zdjęcie legitymacyjne.

Rekrutacja trwa od 1 lipca do 30 września 2013 r.
MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Instytut Filologii Polskiej
al. Kościuszki 65
pok. 206
w godz. 10.00 – 13.00
tel. 42 665 52 49


Kierownik studiów: dr Anetta Gajda