Rzeczoznawstwo uzbrojenia

Wydział Filozoficzno-Historyczny

Tematyka

Studia mają na celu wstępne przygotowanie słuchaczy do pracy w charakterze biegłych sądowych oraz, po spełnieniu niezbędnych wymagań, jako rzeczoznawców.
Studia wyposażą absolwentów w praktyczne i teoretyczne umiejętności konieczne do pracy w zakresie rzeczoznawstwa uzbrojenia historycznego i współczesnego. Jednocześnie studia maja wykształcić u słuchaczy umiejętności analitycznego i krytycznego myślenia. Studia kończą się napisaniem pracy końcowej w ramach zajęć seminaryjnych. Uzyskanie uprawnień rzeczoznawcy w zakresie uzbrojenia historycznego reguluje Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie rzeczoznawców Ministra Kultury w zakresie opieki nad zabytkami.

Dodatkowe informacje:
https://www.facebook.com/rzeczoznawstwouzbrojenia
http://www.archeologia.uni.lodz.pl/studia-podyplomowe-rzeczoznawstwo-uzbrojenia/

Program studiów:
I semestr
– Warsztat bronioznawcy
– Uzbrojenie w pradziejach
– Uzbrojenie w średniowieczu i dobie nowożytnej
– Elementy rzeczoznawstwa
– Prawo rzeczowe
– Warsztaty rzeczoznawcze
– Nowoczesne metody badań nad uzbrojeniem
– Prawo ochrony zabytków (polskie i międzynarodowe)
– Praktyczne aspekty ochrony zabytków
– Zagrożenia dla dziedzictwa archeologicznego
– Charakterystyka badań i stanowisk archeologicznych

II semestr
– Uzbrojenie w XIX i 1 poł. XX w.
– Uzbrojenie w czasach najnowszych
– Etyka zawodowa bronioznawcy
– Praktyczne aspekty pracy osób wydających dokumenty w zakresie oceny i wyceny uzbrojenia
– Broń w ujęciu prawnym i kryminalistycznym, elementy balistyki
– Podstawowe zagadnienia z zakresu konserwacji zabytków
– Muzealnictwo a kolekcjonerstwo
– Warsztaty rzeczoznawcze
– Zajęcia praktyczne
– Seminarium

W programie studiów przewiduje się zajęcia praktyczne z wybranej placówce muzealnej oraz pracowni konserwacji zabytków Instytutu Archeologii UŁ.

Kandydaci

Absolwenci studiów co najmniej pierwszego stopnia.
Studia skierowane są do wszystkich osób, które chcą w przyszłości pracować w charakterze biegłych sądowych lub rzeczoznawców uzbrojenia (po spełnieniu odpowiednich warunków), a także do pracowników służb mundurowych (Policja, Straż Graniczna) i pracowników placówek muzealnych i kulturowych oraz osób wywodzących się ze środowisk rekonstrukcji historycznej i kolekcjonerskich.

 

Informacja o przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:

http://bip.uni.lodz.pl/index.php/strona/szczegoly/dokumenty

Dane teleadresowe

Adres: Narutowicza 65, 90-131 Łódź
Telefon: (48 42) 665-54-11
Fax: (48 42) 665-54-27
E-mail: instytutarcheo@uni.lodz.pl
WWW: https://www.facebook.com/rzeczoznawstwouzbrojenia http://archeologia.uni.lodz.pl//studia-podyplomowe-rzeczoznawstwo-uzbrojenia/

Czas trwania

2 semestry

260 godzin

Ilość miejsc

20

Koszty
uczestnictwa

2600 zł, możliwość opłaty w dwóch ratach

Osoba do kontaktu

dr Olgierd Ławrynowicz

Inne informacje

WYMAGANE DOKUMENTY
– podanie
– kwestionariusz osobowy
– dyplom ukończenia studiów wyższych lub jego odpis

Studia podyplomowe rozpoczynają się w semestrze letnim 2019/2020.
Rekrutacja rozpoczyna się w  połowie grudnia 2019 r. i trwa  do końca stycznia 2020 r.
MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Wydział Filozoficzno-Historyczny
Sekretariat Instytutu Archeologii
ul. Narutowicza 65

90-131 Łódź
e-mail: olgierdlawrynowicz@uni.lodz.pl,instytutarcheo@uni.lodz.pl


Kierownik studiów: dr hab. Anna Marciniak-Kajzer