Skarga konstytucyjna, wnioski organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz pytania prawne

Wydział Prawa i Administracji

Tematyka

Celem studiów podyplomowych jest przybliżenie słuchaczom wiedzy na temat systemu źródeł prawa oraz form i przesłanek hierarchicznej kontroli zgodności aktów normatywnych,
reguł postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz rodzajów i skutków orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego.

Ramowy program:
1. Konstytucyjny system źródeł prawa
2. Modele i rodzaje kontroli konstytucyjności prawa
3. Pozycja ustrojowa i kompetencje Trybunału Konstytucyjnego
4. Przesłanki merytoryczne rozpoznania skargi konstytucyjnej
5. Szczególne wymogi dotyczące skarg konstytucyjnych w sprawach z zakresu prawa podatkowego
6. Przesłanki merytorycznego rozpoznania wniosków organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego
7. Przesłanki merytorycznego rozpoznania pytania prawnego
8. Postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym
9. Rodzaje orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego
10. Skutki orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego
11. Warsztaty

Kandydaci

Absolwenci studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia.
Studia podyplomowe adresowane są po pierwsze do osób wykonujących zawód adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego oraz osób odbywających odpowiednie aplikacje prawnicze. Po drugie, słuchaczami studiów mogą zostać pracownicy organów samorządu terytorialnego zajmujący się obsługa prawną tych jednostek.

Dane teleadresowe

Adres:     Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź
Telefon:     (48 42) 635 40 21
Fax:     (48 42)
Email:     dziekanat@wpia.uni.lodz.pl
WWW:     Dane w trakcie aktualizacji

Czas trwania

2 semestry

144 godziny wykładów oraz 16 godzin warsztatów; zajęcia prowadzone są w trybie zaocznym, w soboty i niedziele.

Ilość miejsc

16

Koszty
uczestnictwa

2 000 zł

Osoba do kontaktu

dr Anna Michalak

Inne informacje

WYMAGANE DOKUMENTY
– podanie do kierownika studiów podyplomowych,
– odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
– kwestionariusz osobowy,
– 2 zdjęcia o wymiarach 3,5×4,5 cm
– dowód wpłaty za studia,
– zobowiązanie do pokrycia kosztów odpłatności.

Szczegółowe informacje na temat studiów podyplomowych znajdują się na stronie: http://wpia.uni.lodz.pl/studia/index.php?go=podyplom/25.php


Kierownik studiów: dr Jarosław Sułkowski