Stanowienie aktów prawa miejscowego i aktów administracyjnych generalnych

Wydział Prawa i Administracji

Tematyka

Przybliżenie wiedzy na temat systemu źródeł prawa, przedstawienie procedury ustawodawczej z uwzględnieniem problematyki tworzenia prawa miejscowego.
Program studiów podyplomowych obejmuje m. in. takie zagadnienia jak prawoznawstwo, konstytucyjny system źródeł prawa, system prawny UŁ i harmonizacja prawa polskiego z prawem UŁ, zasady tworzenia prawa, procedura ustawodawcza, procedura uchwałodawcza, podstawy językoznawstwa, zasady przyzwoitej legislacji w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, struktura i system organów samorządu terytorialnego w Polsce, prawne zasady tworzenia i ogłaszania aktów prawa miejscowego, kontrola legalności aktów prawa miejscowego, decyzja administracyjna i procedura jej wydawania, kompetencje organów jednostek samorządu terytorialnego w konstrukcji podatków i opłat lokalnych. Poza wykładami, program Studium obejmuje warsztaty, które pozwolą Słuchaczom na dyskusję i wymianę poglądów.

Kandydaci

Absolwenci studiów wyższych przynajmniej pierwszego stopnia zainteresowani problematyką podejmowania uchwał przez organy kolegialne samorządu terytorialnego oraz decyzji administracyjnych, w szczególności dla pracowników organów jednostek samorządu terytorialnego.

Dane teleadresowe

Adres:     Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź
Telefon:     (48 42) 635-46-85 (wtorki godz. 12.00-14.00)
Fax:     (48 42)
Email:     legislacja@wpia.uni.lodz.pl
WWW:     http://wpia.uni.lodz.pl/studia/index.php?go=podyplom/21.php

Czas trwania

2 semestry

144 godziny

Ilość miejsc

50

Koszty
uczestnictwa

3 300 zł

Osoba do kontaktu

Dane w trakcie aktualizacji

Inne informacje

 

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Od zainteresowanych wymaga się wypełnienia i przesłania za pośrednictwem poczty następujących dokumentów:
– podanie o przyjęcie adresowane do kierownika studiów podyplomowych,
– kwestionariusz osobowy,
– zobowiązanie do pokrycia kosztów odpłatności za studia,
– 2 zdjęcia o wymiarze 3,5×4,5 cm.
– dowód wpłaty (ewentualnie dowód wpłaty pierwszej raty wraz z wnioskiem o rozłożenie odpłatności na raty),
– odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Adres:
PODYPLOMOWE STUDIA STANOWIENIA AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO I AKTÓW ADMINISTRACYJNYCH GENERALNYCH
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Łódzki
ul. Kopcińskiego 8/12
90-232 Łódź
pok. 3.75

telefon: 042 635 46 85 (wtorki w godz. 12.00-14.00)
e-mail: legislacja@wpia.uni.lodz.pl

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego:
http://www.wpia.uni.lodz.pl/studia/index.php?go=podyplom/21.php


Kierownik studiów: prof. dr hab. Krzysztof Skotnicki