Szkoła prawa amerykańskiego

Wydział Prawa i Administracji

Tematyka

Zadaniem Szkoły prawa amerykańskiego jest przybliżenie zarówno teoretycznych, jak i praktycznych zagadnień z zakresu prawa amerykańskiego,
a także specyfikę wykonywania zawodu prawniczego w Stanach Zjednoczonych. Uczestnicy studiów zapoznają się przede wszystkim z regulacjami prawnymi, które mają wpływ na międzynarodowy obrót prawny i gospodarczy. Ponadto zajęcia z prawa amerykańskiego dają możliwość zapoznania się ze stylem pracy amerykańskich prawników i amerykańskich kancelarii.

Absolwent studiów podyplomowych posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu prawa prywatnego Stanów Zjednoczonych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa handlowego, prawa własności przemysłowej i praw autorskich oraz zobowiązań, a także zagadnień ustrojowych (konstytucyjnych) amerykańskiego prawa publicznego. Zdobyte wiadomości z zakresu prawa spółkowego i zarządzania spółkami (Corporate Law and Corporate Governance) pozwalają mu zarówno na podejmowanie współpracy z firmami amerykańskimi, jak i na wykorzystywanie poznanych mechanizmów w praktyce krajowej.

Absolwent zna również metody alternatywnego rozstrzygania sporów (ADS), które w kontaktach handlowych z partnerami amerykańskimi stosowane są znacznie częściej niż klasyczne spory sądowe (mediacja, arbitraż handlowy), a które w Polsce wciąż nie cieszą się dużą popularnością mimo swych oczywistych zalet.

Wykłady będą prowadzone w języku angielskim. Wykładowcami Szkoły prawa amerykańskiego są amerykańscy profesorowie prawa i prawnicy-praktycy, a uczestnictwo w Szkole jest okazją nie tylko do tego, aby zetknąć się osobiście ze znanymi specjalistami z dziedzin, z których prowadzone są zajęcia, ale również dają możliwość doskonalenia prawniczego języka angielskiego.

Każdy przedmiot realizowany w ramach studiów podyplomowych kończy się zaliczeniem pisemnym, bądź w postaci testu przygotowanego przez prowadzącego zajęcia wykładowcy, bądź krótkiego eseju na zadany temat związany z przedmiotem wykładu. Szczegółowe kryteria oceniania złożonych prac (limit punktów itp.) pisemnych ustalane będą każdorazowo przez wykładowcę.

Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych i uzyskania certyfikatu ukończenia Szkoły Prawa Amerykańskiego jest uzyskanie pozytywnej oceny (min. dostateczny/C) ze wszystkich przedmiotów wykładanych w ramach studiów.

Kandydaci

Studia przeznaczone są dla absolwentów kierunków: Prawo i Administracja.

Dane teleadresowe

Adres:     Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź
Telefon:     (48 42) 665-58-52, 635 63 76
Fax:     (48 42) 665 59 34
Email:     americanlawschool@go2.pl
WWW:     http://wpia.uni.lodz.pl/studia/index.php?go=podyplom/spa.php

Czas trwania

4 semestry

240 godzin

Ilość miejsc

40

Koszty
uczestnictwa

3 200 zł

Osoba do kontaktu

mgr Beata Miros

Inne informacje

Wymagane dokumenty:

* Kwestionariusz osobowy
* Karta zgłoszenia
* Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
* Zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia
* 2 zdjęcia

Studia podyplomowe – Szkoła Prawa Amerykańskiego powstały na podstawie umowy zawartej w 2008 roku między Uniwersytetem Łódzkim a University of Michigan.


Kierownik studiów: dr Joanna Połatyńska