Technologie Microsoft BI Developer

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Tematyka

Celem studiów jest zapoznanie słuchacza z technologiami Microsoft BI Developer oraz wyposażenie go w umiejętności w zakresie najnowszych technologii i produktów firmy Microsoft.
Absolwent będzie przygotowany w sposób praktyczny odpowiadający obecnym trendom rynkowym w oparciu o rzeczywiste przykłady. Studia podyplomowe Microsoft BI Developer mają charakter wąsko specjalizujący w obrębie produktów i w wybranym zakresie narzędzi firmy wytwarzającej oprogramowanie – Microsoft.
Absolwent powinien:
– rozumieć istotę informacji w procesie biznesowym przedsiębiorstwa;
– umieć zamodelować informację w wymiarze technicznym na wymiar biznesowy;
– umieć zaprojektować podstawową hurtownię danych;
– umieć wykorzystać podstawowe narzędzia Office do zobrazowania informacji;
– wykorzystać serwisy analityczne w MS SQL Server;
– zintegrować dane w oparciu o MS SQL Server;
– uruchomić i wdrożyć system raportowania MS SQL Server;
– umieć zamodelować podstawowe procesy biznesowe w przedsiębiorstwie;
– umieć pracować w zespole wykorzystując narzędzia współpracy grupowej.

Kandydaci

Słuchaczem może zostać osoba posiadająca;
– dyplom ukończenia studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia (bez względu na kierunek ukończonych studiów),
– podstawową znajomość języka angielskiego (wystarczającą do czytania dokumentacji technicznej),
– podstawową wiedzę z zakresu programowania w językach zorientowanych obiektowo,
– podstawową wiedzę z zakresu relacyjnych baz danych,
– podstawową wiedzę z zakresu systemów operacyjnych,
– rozszerzoną wiedzę z zakresu SQL i baz danych.

Dane teleadresowe

Adres: Pomorska 149/153, 90-236 Łódź
Telefon: (48 42) 635-57-42, 635-57-20
Fax: (48 42) 635-53-04
Email: microsoft@uni.lodz.pl
WWW: http://microsoft.uni.lodz.pl

Czas trwania

2 semestry

191 godzin, w tym 161 godzin zajęć praktycznych w formie ćwiczeń/laboratoriów ukierunkowanych na rozwiązywanie realnych problemów biznesowych. Zajęcia odbywać się będą zwykle co 2 tygodnie (piątek 17.00 - 20.30 oraz sobota i/lub niedziela 8.30 - 16.30)

Ilość miejsc

15

Koszty
uczestnictwa

4290 zł, opłatę można rozłożyć na cztery raty

Inne informacje

W ramach rekrutacji nie przewiduje się egzaminów czy rozmów kwalifikacyjnych.
Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów:
– kwestionariusz osobowy
– jedna fotografia (3,5 x 4,5 cm)
– kserokopia dowodu osobistego (do wglądu oryginał)
– kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (do wglądu oryginał lub odpis dyplomu)

Dokumenty na leży składać do 30 kwietnia br. na adres:
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ
ul. Pomorska 149/153
90 – 236 ŁÓDŹ

Przewidywany termin uruchomienia studiów podyplomowych Microsoft Web Developer to semestr letni 2012/2013.


Kierownik studiów: dr Ścibór Sobieski