Transport, spedycja i logistyka

Wydział Prawa i Administracji

Tematyka

Studia dotyczą problematyki prawnej, ekonomicznej i technicznej w prowadzeniu i organizacji transportu drogowego, spedycji i logistyki w płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej.
Studia wyposażają słuchaczy w praktyczną wiedzę i umiejętności pozwalające na zgodną z prawem realizację nałożonych na nich obowiązków związanych z działalnością transportową, spedycyjną i logistyczną, umożliwiającą zwolnienie z egzaminu państwowego na Certyfikat Kompetencji Zawodowych z zakresu krajowych i międzynarodowych przewozów osób i rzeczy.

Program kształcenia
Semestr I
1. Prawo cywilne*
2. Prawo handlowe*
3. Prawo socjalne*
4. Prawo podatkowe*
5. Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa*
6. Dostęp do rynku*
7. Normy techniczne i technologiczne aspekty działalności*
8. Bezpieczeństwo drogowe*
9. Rola i znaczenie Inspekcji Transportu Drogowego

Semestr II
1. Logistyka międzynarodowa
2. Transport międzynarodowy
3. Strategiczne zarządzanie łańcuchem dostaw
4. Centra logistyczne w zarządzaniu łańcuchem dostaw
5. Eurologistyka
6. Obsługa klienta w transporcie, spedycji i logistyce
7. Informatyczne wsparcie procesów transportowych
8. Reguły konkurencji
9. Zamówienia publiczne
10 Prawnokarna ochrona bezpieczeństwa transportu drogowego

* w zakresie wskazanym w Załączniku I do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz.U.UE.L.2009.300.51 z późn. zm.).

Kandydaci

Absolwenci studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich).
Z uwagi na sposób doboru i prezentacji materiału, wcześniejsze przygotowanie zawodowe nie jest konieczne, ale wskazane.

Rekrutacja prowadzona jest od czerwca br. do terminu pierwszych zajęć.

 

Informacja o przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:

https://www.bip.uni.lodz.pl/inne/ochrona-danych-osobowych/klauzule-informacyjne

Dane teleadresowe

 

Wydział Prawa i Administracji UŁ, ul. Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź

pok. 3.13, budynek A, III piętro

tel. 42 635-40-38, 692-797-838

e-mail: aczernek@wpia.uni.lodz.pl

Dodatkowe informacjehttp://www.wpia.uni.lodz.pl/studia/studia-podyplomowe/transport-spedycja-i-logistyka

Czas trwania

2 semestry

180 godzin

Ilość miejsc

min. 18

Koszty
uczestnictwa

4 200 zł

Osoba do kontaktu

mgr Agnieszka Czernek

Inne informacje

WYMAGANE DOKUMENTY
– odpis albo poświadczona przez UŁ kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
– podanie o przyjęcie na studia*
– kwestionariusz osobowy*
*formularze te można pobrać ze strony internetowej Wydziału Prawa i Administracji z zakładki poświęconej studiom podyplomowym.

Dokumenty należy przesłać lub złożyć w Sekretariacie Studiów:
Wydział Prawa i Administracji UŁ
90-232 Łódź ul. Kopcińskiego 8/12
budynek A, III piętro, pokój 3.13
tel. 42 625-40-38, 692-797-838
e-mail: aczernek@wpia.uni.lodz.pl


Kierownik studiów: prof. dr hab. Maria Królikowska-Olczak