Ubezpieczenia – w zakresie ubezpieczeń społecznych, zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej dla osób podejmujących działalność zarobkową w państwach członkowskich; ochrony zdrowia (ubezpieczenie zdrowotne, prawa pacjenta, prawo medyczne) oraz ubezpieczeń gospodarczych z elementami aktuariatu.

Wydział Prawa i Administracji

Tematyka

Cel studiów: aktualizacja i pogłębienie wiedzy w zakresie polskiego i wspólnotowego prawa ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i gospodarczych.
1.System ubezpieczeń społecznych: charakterystyka działów ubezpieczenia społecznego: emerytalnego, rentowego, chorobowego i wypadkowego, zakres i charakterystyka świadczeń z ubezpieczenia społecznego, problemy finansowania świadczeń, organizacja i funkcjonowanie ZUS-u, rola i zadania płatnika składek, obowiązek składkowy i sankcje z tytułu jego niedopełnienia; funkcjonowanie otwartych funduszy emerytalnych (II filar zabezpieczenia ryzyka starości), pracowniczych programów emerytalnych (III filar)oraz indywidualnych kont emerytalnych; pozycja ubezpieczonego w postępowaniu prowadzonym przez organ rentowy i przed sądem ( z elementami prawa pracy i procedury administracyjnej – kpa);
2.Europejskie prawo zabezpieczenia społecznego: Rada Europy i jej normy w dziedzinie zabezpieczenia społecznego. Normy Unii Europejskiej dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (rozporządzenie Rady WE 1408/71 i 574/72); zakres podmiotowy i przedmiotowy koordynacji; postępowanie w sprawie koordynacji świadczeń z zabezpieczenia społecznego. obowiązki pracodawców i instytucji zabezpieczenia społecznego w zakresie ustalania prawa do świadczeń i ich wypłaty.
3.Powszechne ubezpieczenie zdrowotne: modele organizacji ubezpieczenia zdrowotnego, zakres podmiotowy i przedmiotowy ochrony zdrowia, prawo do świadczeń zdrowotnych, stosunki ubezpieczenia zdrowotnego; źródła i metody finansowania, organizacja i funkcjonowanie Narodowego Funduszu Zdrowia, nadzór, prawa pacjenta i ich ochrona, pozycja ubezpieczonego jako podmiotu korzystającego ze świadczeń (ubezpieczony jako pacjent), dochodzenie roszczeń; odpowiedzialność zawodowa lekarza z elementami prawa cywilnego i prawa karnego;
4.Prawo ubezpieczeń gospodarczych: ubezpieczenie gospodarcze w Unii Europejskiej. Organizacja: ubezpieczyciele, KNUiFE, rzecznik ubezpieczonych, Polska Izba Ubezpieczeń, działalność zagranicznych zakładów w Polsce. Teoria ryzyka, klasyfikacja ryzyka w ubezpieczeniach osobowych. Stosunek ubezpieczenia. Umowa, wzorce umów, ochrona konsumenta. Pośrednictwo ubezpieczeniowe (agent, broker). Odpowiedzialność zakładu, regres, reasekuracja i koasekuracja. Ubezpieczenia osobowe i majątkowe w tym ubezpieczenie OC. Rodzaje ubezpieczeń na życie, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Aktuariusz i podstawy matematyki aktuarialnej. Broker i jego zadania. Obowiązek świadczenia przez zakład ubezpieczeń w ubezpieczeniach.

Wykładowcy: wybitni znawcy przedmiotu nauczyciele akademiccy Wydziału Prawa i Administracji , innych wydziałów uniwersyteckich, zaproszeni profesorowie z ośrodków uniwersyteckich oraz przedstawiciele urzędów i instytucji ubezpieczeniowych przedstawiający praktyczne aspekty stosowania prawa.

Kandydaci

Absolwenci studiów wyższych, licencjat

Dane teleadresowe

Adres:     Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź
Telefon:     (48 42) 665 57 64, 635 46 04
Fax:     (48 42) 678 42 10
Email:     wrychter@wpia.uni.lodz.pl
WWW:     www.wpia.uni.lodz.pl

Czas trwania

2 semestry

Rozpoczęcie zajęć przewidziane jest w drugiej połowie października.

Ilość miejsc

50

Koszty
uczestnictwa

3 800 zł z możliwością rozłożenia na raty

Osoba do kontaktu

dr Marcin Krajewski, Wiesława Rychter

Inne informacje

Wymagane dokumenty: dyplom ukończenia studiów wyższych, zdjęcie, CV, podanie o przyjęcie, oświadczenie o pokryciu kosztów uczestnictwa.


Kierownik studiów: prof. dr hab. Teresa Bińczycka-Majewska