Zarządzanie badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników badań

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Tematyka

Oferta tych studiów podyplomowych jest skierowana do pracowników naukowych, którzy pragną zdobyć wszechstronną wiedzę i rozwinąć praktyczne umiejętności z zakresu skutecznego przygotowania i zarządzania projektami badawczymi oraz komercjalizacji wyników badań naukowych.

Program studiów:
1. Podstawy zarządzania projektami
– wprowadzenie do zarządzania projektami
– definicja projektu
– fazy zarządzania projektem
– specyfika projektów badawczych

2. Przygotowanie projektu badawczego
– inicjowanie projektu
– planowanie budżetu
– harmonogram projektu
– narzędzia i metody wspierające budżetowanie oraz harmonogramowanie
– źródła finansowania projektów badawczych

3. Praktyczne sposoby aplikowania – warsztat
– strukturalne fundusze unijne wspierające projekty badawcze
– Programy Ramowe UE
– kapitał prywatny w finansowaniu projektów badawczych

4. Zarządzanie finansami w projekcie
– planowanie finansowe
– kontrola wydatkowania środków w projekcie
– płynność w projekcie
– sprawozdawczość finansowa

5. Wybrane zakresy zarządzania w projektach badawczych
– zarządzanie zespołem projektu
– zarządzanie ryzykiem
– zarządzanie komunikacją w projekcie

6. Zamówienia oraz sposoby zawierania umów
– podstawowe pojęcia z zakresu prawa cywilnego
– podstawy prawa zamówień publicznych
– tryby udzielania zamówień
– najważniejsze zasady konstruowania umów

7. Monitoring i ewaluacja w projektach badawczo-rozwojowych
– podstawowe pojęcia, różnice pomiędzy poszczególnymi rodzajami pomiaru rezultatów projektu
– narzędzia monitorowania i ewaluacji projektu
– zamykanie projektu

8. Warsztaty z praktykami – dobre praktyki w projektach

9. Przedsiębiorstwa naukowców – praktyczne aspekty zakładania firmy
– wprowadzenie do tematyki przedsiębiorczości akademickiej
– specyfika firm spin off/spin out
– wybór formy organizacyjno-prawnej
– rejestrowanie różnych typów firm

10. Podstawy księgowości dla firm spin off/spin out
– wstęp do księgowości małej firmy
– obowiązki wobec ZUS oraz Urzędu Skarbowego

11. Prawo własności intelektualnej, prawo autorskie i prawa pokrewne
– prawo autorskie – podmiot i przedmiot prawa autorskiego, treść prawa autorskiego, przeniesienie praw
– prawo własności przemysłowej
– zasady ochrony własności intelektualnej

12. Analiza finansowa przedsiębiorstw i tworzenie biznes planu
– źródła finansowania działalności przedsiębiorstw
– ustalanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
– tworzenie biznes planów

13. Komercjalizacja badań i działania marketingowe
– systemy komercjalizacji badań naukowych
– uwarunkowania prawne transferu technologii
– marketing wyników projektów badawczych

14. Warsztaty – kompetencje miękkie w zarządzaniu projektem
– rozwiązywanie konfliktów
– zarządzanie czasem
– prowadzenie negocjacji

15. Warsztaty z praktykami – dobre praktyki w komercjalizacji badań

16. Seminarium

Kandydaci

Studia podyplomowe są skierowane do pracowników naukowych szkół wyższych, instytutów badawczych, instytutów naukowych PAN oraz pracowników jednostek tworzących konsorcja naukowe (z wyłączeniem przedsiębiorców). Słuchacze powinni posiadać podstawową wiedzę ekonomiczną.

Dane teleadresowe

Adres: Rewolucji 1905 R. 41/43, 90-214 Łódź

Czas trwania

2 semestry

224 godziny dydaktyczne

Koszty
uczestnictwa

Bezpłatne

Inne informacje

WYMAGANE DOKUMENTY
– formularz zgłoszeniowy,
– podanie o przyjęcie na studia podyplomowe,
– dwa egzemplarze podpisanej umowy uczestnictwa w studiach podyplomowych ramach projektu „Profesjonalne kadry sektora B+R”,
– kwestionariusz osobowy,
– odpis albo poświadczona przez UŁ lub notariusza kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
– 3 fotografie o rozmiarach 3,5×4,5 cm,
– kserokopia dowodu osobistego.

Studia są bezpłatne dla słuchaczy. Studia podyplomowe finansowane są w ramach projektu „Profesjonalne kadry sektora B+R” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rekrutacja trwa do 30 września br.

Osoba do kontaktów:

Bartłomiej Kaczmarek, Koordynator ds. promocji i rekrutacji
ul. Rewolucji 1905 r. nr 41
90-214 Łódź
pokój A 427
e-mail: profesjonalni@uni.lodz.pl

Szczegóły dotyczące rekrutacji na studia podyplomowe:
http://www.eksoc.uni.lodz.pl/oferta-ksztalcenia/kierunki-studiow/studia-podyplomowe/#nav
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Nie przewiduje się egzaminów wstępnych i rozmów kwalifikacyjnych.


Kierownik studiów: dr Paweł Kaczorowski