Zarządzanie emocjami

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Tematyka

Celem studiów podyplomowych jest podniesienie kwalifikacji słuchaczy w zakresie sposobów dotyczących rozpoznawania emocji i zarządzania emocjami
w zakresie indywidualnym i uzyskania uniwersalnych umiejętności tworzenia proefektywnościowych kultur emocjonalnych w instytucjach publicznych i w firmach działających na rynku.

Program studiów ukierunkowany jest na umiejętności komunikowania interpersonalnego oraz interorganizacyjnego, w tym w odniesieniu do kierowania emocjami w zespołach, kształtowania relacji interpersonalnych z otoczeniem organizacji i klientami.

Studia podyplomowe kładą nacisk na aplikacyjny charakter przekazywanej wiedzy. Proponowane w programie przedmioty pozwalają na zdobycie praktycznych umiejętności i kompetencji społeczno-psychologicznych pożądanych w środowisku pracy.

Studia rozwijają umiejętności komunikowania przydatne na stanowiskach kierowniczych w organizacjach, a także w specjalnościach takich jak relacje pracownicze, doradztwo w zarządzaniu zespołami i facylitacja oraz coaching i doradztwo personalne. Rozwijają wiedzę, umiejętności i kompetencje przydatne wszędzie tam, gdzie działania wymagają wiedzy o emocjach, sposobach radzenia sobie ze stresem własnym i innych i radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.

Ważnym elementem kształcenia jest nabycie przez absolwentów zdolności krytycznego myślenia, analizowania i interpretowania procesów komunikacji również z użyciem technik komputerowych.

Zajęcia prowadzone są w ramach trzech modułów:

1. Społeczne i kulturowe aspekty komunikowania się w organizacjach
– Społeczno-kulturowe uwarunkowania zarządzania organizacją
– Socjologia emocji – teoretyczne i metodologiczne podstawy socjologicznych badań nad emocjami

2. Psycho-społeczny wymiar zarządzania emocjami w organizacjach
– Psychologia społeczna – analiza technik manipulowania ludźmi
– Psychologia emocji
– Metody badania emocji w psychologii i socjologii – diagnozowanie emocji i kultur emocjonalnych
– Inteligencja emocjonalna

3. Praktyczne aspekty w zarządzaniu emocjami
– Zarządzanie emocjami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych
– Sposoby radzenia sobie ze stresem w życiu codziennym i w pracy
– Praca nad emocjami w doradztwie personalnym i coachingu
– Samorealizacja i rozwój indywidualny – medytacje dla menedżerów
– Zarządzanie emocjami w sprzedaży
– Emocje w reklamie i marketingu
– Emocje – praca z ciałem i głosem

Koordynacja merytoryczna – Magdalena Wojciechowska, tel. 500-154-126

Kandydaci

Absolwenci studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia różnych kierunków, a zwłaszcza: socjologii, ekonomii, zarządzania, psychologii, finansów i bankowości.

Dane teleadresowe

Adres: Rewolucji 1905 R. 41/43, 90-214 Łódź

Telefon: (48 42) 635-52-63

Fax:  (48 42) 635-53-09

Email: studia.ze@gmail.com

Czas trwania

2 semestry

203 godziny dydaktyczne

Ilość miejsc

15

Koszty
uczestnictwa

4500 zł

Inne informacje

WYMAGANE DOKUMENTY
– podanie o przyjęcie skierowane do Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ
– odpis lub poświadczona przez UŁ kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
– kwestionariusz osobowy
– 2 fotografie (format 3,5 X 4,5 cm)
– informacje do faktury

Termin składania dokumentów: do 30 września br.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty można przesłać pocztą na adres:

Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania Instytut Socjologii
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
ul. Rewolucji 1905 r. 41/43
90-214 Łódź
z dopiskiem: Studia ZE

W przypadku osobistego doręczenia dokumentów prosimy o złożenie ich:

– w sekretariacie Katedry Socjologii Organizacji i Zarządzania IS,
pokój A 230
(w poniedziałki, wtorki i piątki w godz. 10.00.-.13.00)
tel. 42 635-52-63

– lub w sekretariacie Instytutu Socjologii
pokój A 128
(poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 15.00)

Komplet dokumentów prosimy dostarczyć w kopercie lub teczce z dopiskiem Studia ZE.


Kierownik studiów: prof. dr hab. Krzysztof Konecki