Zarządzanie oświatą

Wydział Zarządzania

Tematyka

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry kierowniczej na potrzeby zarządzania wszelkiego rodzaju placówkami oświatowymi.
Ponadto studia rozwijają umiejętności posługiwania się metodami i technikami zarządzania oświatą, kształtują umiejętności identyfikacji i rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem placówką oświatową oraz uświadamiają potrzebę stałego rozwoju.

 

 

Kandydaci

Słuchaczami studiów mogą być osoby, które mają ukończone studia wyższe-licencjackie lub magisterskie. Studia Zarządzania Oświatą przeznaczone są dla osób zajmujących się problematyką oświatową w jednostkach samorządu terytorialnego, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, a także dla tych osób, które przygotowują się do pełnienia funkcji kierowniczych w oświacie.

Program studiów:
Semestr I
– Rola i zadania samorządu w prowadzeniu placówek oświatowych
– Promocja i marketing placówki oświatowej
– Zarządzanie zasobami ludzkimi w oświacie
– Zarządzanie finansami i majątkiem placówki oświatowej
– Prawo oświatowe i prawo pracy
– Wybrane zagadnienia dotyczące szkolnictwa niepublicznego
– Budowa prawa wewnętrznego
– BHP w placówkach oświatowych

Semestr II
– Nadzór pedagogiczny
– Pomiar dydaktyczny a egzaminy zewnętrzne
– Przywództwo i zmiana edukacyjna
– Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora
– Planowanie, organizacja pracy i kierowanie szkołą/przedszkolem
– Wybrane zagadnienia organizacji kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami
– Wybrane zagadnienia kształcenia zawodowego
– Programy unijne w edukacji

– Techniki mediacji i negocjacji

-Działania profilaktyczne w szkole

– Reforma systemu oświaty
– Seminarium końcowe

 

Informacja o przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:

https://www.bip.uni.lodz.pl/inne/ochrona-danych-osobowych/klauzule-informacyjne

Dane teleadresowe

Adres: ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź

Telefon: (48 42) 635 51-98, 635-62-89

Fax: (48 42) 66 55 631

E-mail:    justyna.danielewicz@uni.lodz.pl

http://www.zarzadzanie.uni.lodz.pl/tabid/1533/Default.aspx

 

Czas trwania

2 semestry

234 godziny zajęć

Ilość miejsc

60

min. 30

Koszty
uczestnictwa

3400 zł

Osoba do kontaktu

mgr Renata Rybarczyk

Inne informacje

Wymagane dokumenty:
– podanie o przyjęcie na studia
– kwestionariusz osobowy
– odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczona notarialnie kserokopia dyplomu
– skierowanie z zakładu pracy, jeżeli będzie on finansował koszty studiów.

Rejestracja elektroniczna na studia trwa od 23 czerwca do 30 września 2021 r. Dokumenty rekrutacyjne można dostarczyć do 30 września b.r. osobiście po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu terminu spotkania z sekretariatem studiów, pozostawić w zamkniętej kopercie z dopiskiem „sekretariat studiów podyplomowych p. 114” w skrzynce podawczej umieszczonej przy wejściu do budynku Wydziału Zarządzania UŁ (dostępna całą dobę) lub przesyłać tradycyjną pocztą na adres:

Sekretariat studiów podyplomowych
Wydział Zarządzania UŁ
ul. Matejki 22/26
90-237 Łódź, p. 114

Uwaga: Warunkiem przyjęcia dokumentów jest przejście przez Kandydata wszystkich etapów rejestracji elektronicznej.

Zajęcia odbywać się będą w systemie zjazdowym, co dwa tygodnie, w piątki w godzinach 16.00-20.00 i w soboty w godzinach 9.00-16.00.


Kierownik studiów: dr hab. Justyna Danielewicz