Zarządzanie projektami Unii Europejskiej

Wydział Prawa i Administracji

Tematyka

Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji zawodowych słuchaczy oraz poszerzenie ich wiedzy z zakresu źródeł finansowania oraz opracowywania i zarządzania projektami finansowymi ze źródeł UE.
Szczegółowe informacje na temat studiów podyplomowych znajdują się na stronie:
http://wpia.uni.lodz.pl/studia/index.php?go=podyplom.php

Kandydaci

Absolwenci studiów co najmniej pierwszego stopnia. Studia adresowane są do pracowników przedsiębiorstw, lokalnych i regionalnych instytucji promujących przedsiębiorczość, podmiotów realizujących usługi z zakresu rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich, podmiotów realizujących zadania z zakresu rozwoju rynku rolnego i rozwoju rolnictwa, szkół i uczelni, organizacji pozarządowych, instytucji doradczych oraz wszystkich zainteresowanych pozyskiwaniem i zarządzaniem funduszami UE.

Dane teleadresowe

Adres:     Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź
Telefon:     (48 42) 635 40 38, 6655 58 96
Fax:     (48 42) 665 59 99
Email:     aczernek@uni.lodz.pl
WWW:     wpia.uni.lodz.pl

Czas trwania

2 semestry

180 godzin dydaktycznych prowadzonych w trybie zaocznym. Zajęcia kończą się przedłożeniem pracy końcowej w formie przygotowania projektu i wypełnienia dokumentacji konkursowej oraz egzaminem końcowym, podczas którego nastąpi prezentacja projektu.

Ilość miejsc

30

Koszty
uczestnictwa

4 300 zł

Osoba do kontaktu

Dane w trakcie aktualizacji

Inne informacje

WYMAGANE DOKUMENTY
– kwestionariusz osobowy,
– odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
– kserokopia dowodu osobistego,
– 2 zdjęcia o formacie legitymacyjnym,
– karta zgłoszenia wraz ze zobowiązaniem do pokrycia kosztów lub kserokopia dowodu wpłaty.


Kierownik studiów: prof. dr hab. Maria Królikowska-Olczak