Zarządzanie w strukturach administracji

Filia w Tomaszowie Mazowieckim

Tematyka

Celem studiów podyplomowych jest nabycie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych osób zatrudnionych w administracji, a nie posiadających wykształcenia administracyjnego.
RAMOWY PROGRAM:
– Zarządzanie w administracji
– Zarządzanie strategiczne w administracji publicznej
– Zarządzanie zasobami ludzkimi
– Zarządzanie finansami w administracji
– Prawo administracyjne
– Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne
– Europejskie zasady wykonywania administracji
– Prawne zasady finansowania w administracji publicznej
– Prawo w administracji
– Odpowiedzialność dyscyplinarna i etyka funkcjonariuszy publicznych
– Karnoprawna ochrona działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego
– Seminarium

Kandydaci

Absolwenci przynajmniej studiów pierwszego stopnia. Studia są skierowane przede wszystkim do osób zatrudnionych w administracji, ale nie posiadających wykształcenia administracyjnego.

Dane teleadresowe

Adres: ul. Konstytucji 3 Maja 65/67, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
Telefon: (48 44) 724 97 20
Fax: (48 44) 724 97 20
E-mail: filiaul@uni.lodz.pl ; bziobro@uni.lodz.pl
WWW: www.filia.uni.lodz.pl

Czas trwania

2 semestry

175 godzin

Ilość miejsc

50

Koszty
uczestnictwa

3500 zł (płatne w ratach)

Osoba do kontaktu

mgr inż. Barbara Ziobro

Inne informacje

WYMAGANE DOKUMENTY
– podanie o przyjęcie
– kwestionariusz osobowy
– odpis dyplomu
– 2 fotografie legitymacyjne
– dowód opłaty za Studium

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
do 30 września br.
Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim
ul. Konstytucji 3 Maja 65/67


Kierownik studiów: dr hab. Justyna Jurewicz