Wydział Prawa i Administracji

Administracja i zarządzanie dla kadry kierowniczej administracji publicznej

Studia prowadzone wspólnie przez Wydział Prawa i Administracji UŁ i Wydział Zarządzania UŁ. Celem tych studiów jest pogłębienie wiedzy w…

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Celem Studiów jest podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz poszerzenie i wzbogacenie wiedzy słuchaczy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Studia są…

Francuskie Magisterium Prawa - Prawnik Europejski - studia II stopnia

Celem programu Francuskie Magisterium Prawa – Prawnik Europejski jest umożliwienie studentom polskim odbycia w kraju pogłębionych studiów z zakresu prawa…

Informatyzacja administracji publicznej i sądów

Celem kształcenia jest: – podniesienie kwalifikacji zawodowych słuchaczy i poszerzenie ich wiedzy w zakresie ogólnych zagadnień dotyczących informatyzacji obrotu prawnego,…

Kadry i płace

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z teoretycznymi i praktycznymi aspektami funkcjonowania w firmie komórek kadrowych i płacowych. Program obejmuje prawna…

Mediacje w sprawach gospodarczych z elementami wiedzy pozaprawnej

Celem studiów jest w szczególności podniesienie kompetencji zawodowych w obszarze mediacji w sprawach gospodarczych oraz wiedzy pozaprawnej przydatnej do pomocy…

Nowy model postępowania karnego

Celem studiów jest przekazanie wiedzy na temat zmian legislacyjnych w dziedzinie postępowania karnego. Założenia modelowe przyjęte w reformach z lat…

Ochrona danych osobowych

Studia podyplomowe podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej, Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, Administratorów Danych Osobowych oraz poszerzające wiedzę słuchaczy w zakresie ochrony…

Podatki w biznesie

Celem studiów jest w szczególności pogłębienie przez ich uczestników wiedzy teoretycznej oraz praktycznej z zakresu prawa podatkowego oraz rachunkowości, zarówno…

Postępowanie administracyjne w kontekście zobowiązania cudzoziemca do powrotu

Celem studiów jest w szczególności przybliżenie słuchaczom uregulowanej w przepisach ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego problematyki z zakresuogólnego postępowania administracyjnego…

Postępowanie egzekucyjne w administracji w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych

Celem studiów jest przekazanie uczestnikom rzetelnej i szczegółowej wiedzy wraz z umiejętnościami praktycznymi, niezbędnej do zajmowania się w praktyce problematyką…

Prawna obsługa przedsiębiorców

Program kształcenia obejmuje poznanie form prawnych przedsiębiorstwa oraz struktury osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą, a także dokumentowania prowadzenia takiej działalności…

Prawne aspekty kontroli państwa

Celem kształcenia jest przekazanie uczestnikom szczegółowej wiedzy, niezbędnej do podnoszenia jakości wykonywanej pracy w organach kontroli państwowej, z uwzględnieniem zarówno…

Prawo egzekucji sądowej

Celem studiów podyplomowych jest doskonalenie zawodowe osób podejmujących działania w ramach egzekucji sądowej oraz w ramach nadzoru nad podmiotami podejmującymi takie…

Prawo karne skarbowe

Celem studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy na temat obowiązujących rozwiązań prawnych w dziedzinie prawa skarbowego i aspektów prawa gospodarczego i…

Prawo konstytucyjne dla sędziów

Celem studiów jest pogłębienie wiedzy teoretycznej z zakresu prawa konstytucyjnego, źródeł prawa, wolności i obowiązków człowieka i obywatela, roli orzecznictwa…

Prawo podatkowe

A) Prawo podatkowe: 1. wprowadzenie do prawa podatkowego; 2. wykładnia prawa podatkowego; 3. zobowiązania podatkowe; 4. podatki dochodowe: podatek dochodowy…

Prawo podatkowe e-learning

Studia podyplomowe obejmują kompendium wiedzy prawniczej, niezbędnej dla zaznajomienia się z zagadnieniami prawa podatkowego: polskiego, międzynarodowego i europejskiego oraz wybranymi…

Prawo podatkowe II stopnia

Celem Studium jest poszerzenie wiedzy z zakresu prawa podatkowego. Zakres przedmiotowy obejmuje zarówno regulacje materialnego prawa podatkowego jak i przepisy…

Prawo pracy dla menedżerów

Celem tych studiów jest aktualizacja i pogłębienie wiedzy z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy z uwzględnieniem unormowań wspólnotowych, a także…

Prawo rodzinne z elementami psychologii

Studia podyplomowe „Prawo rodzinne z elementami psychologii” adresowane są  przede wszystkim do pracowników wymiaru sprawiedliwości oraz osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy…

Prawo rodzinne z elementami psychologii dla sędziów orzekających w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, asystentów sędziów orzekających w sprawach z zakresu prawa rodzinnego oraz prokuratorów

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom pogłębionej wiedzy teoretycznej z zakresu prawa rodzinnego, procedury cywilnej, psychologii i mediacji oraz nabycie nowych…

Prawo samorządu terytorialnego

Celem studiów jest udostępnienie oraz poszerzenie wiedzy prawnej na temat prawa samorządowego w działaniu zwłaszcza w zakresie zaspakajania lokalnych potrzeb…

Prawo spółek

Celem Studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy na temat obowiązujących rozwiązań prawnych w dziedzinie spółek. Przedmiotem wykładów są szeroko rozumiane zagadnienia,…

Prawo w przedsiębiorstwie. Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i kadry kierowniczej przedsiębiorstw.

Studia obejmują kompendium interdyscyplinarnej wiedzy prawniczej, niezbędnej dla zrozumienia roli prawa w regulacji procesów gospodarczych. Studia przygotowują absolwenta do czynnego…

Prawo wyborcze

Program studiów obejmuje m.in. takie zagadnienia, jak: pojęcie i źródła prawa wyborczego, zasady ustrojowe istotne dla problematyki wyborczej i referendalnej,…

Prawo zamówień publicznych

Celem studiów jest w szczególności podniesienie profesjonalizmu kadry w zakresie prawa zamówień publicznych oraz promowanie dobrych praktyk w tej dziedzinie.…

Regulacje i polityka energetyczna

Celem studiów jest w szczególności podniesienie kwalifikacji uczestników w zakresie prawa energetycznego i odnawialnych źródeł energii oraz promowania najnowszych rozwiązań…

Stanowienie aktów prawa miejscowego i aktów administracyjnych generalnych

Przybliżenie wiedzy na temat systemu źródeł prawa, przedstawienie procedury ustawodawczej z uwzględnieniem problematyki tworzenia prawa miejscowego. Program studiów podyplomowych obejmuje…

Szkoła prawa francuskiego - studia I stopnia

Program obejmuje prezentację poszczególnych gałęzi prawa francuskiego zarówno w zakresie prawa publicznego, jak i prywatnego: prawa administracyjnego wraz z postępowaniem…

Transport, spedycja i logistyka

Studia dotyczą problematyki prawnej, ekonomicznej i technicznej w prowadzeniu i organizacji transportu drogowego, spedycji i logistyki w płaszczyźnie krajowej i…

Zarządzanie zasobami ludzkimi z elementami prawa pracy

Studia te pozwalają na uzyskanie przez słuchaczy wiedzy, umiejętności i kompetencji zarówno z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi (w takich obszarach…