Wydział Prawa i Administracji

Administracja i zarządzanie dla kadry kierowniczej administracji publicznej

Studia prowadzone wspólnie przez Wydział Prawa i Administracji UŁ i Wydział Zarządzania UŁ. Celem tych studiów jest pogłębienie wiedzy w…

Administracja i zarządzanie dla kadry kierowniczej administracji publicznej e-learning

Celem tych studiów podyplomowych jest pogłębienie wiedzy w zakresie nowoczesnych form zarządzania w organizacjach sektora publicznego, finansowych aspektów funkcjonowania administracji…

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Celem Studiów jest podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz poszerzenie i wzbogacenie wiedzy słuchaczy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Studia są…

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Celem studiów jest w szczególności aktualizacja i pogłębienie wiedzy z zakresu nauk prawnych, w tym w szczególności administracyjnoprawnych, podstaw organizacji…

Kadry i płace

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z teoretycznymi i praktycznymi aspektami funkcjonowania w firmie komórek kadrowych i płacowych. Program obejmuje prawna…

Mediacja w sprawach cywilnych z elementami wiedzy pozaprawnej

Celem studiów jest podniesienie kompetencji zawodowych uczestników w obszarze mediacji w sprawach cywilnych oraz wiedzy pozaprawnej przydatnej do pomocy stronom…

Mediacje w sprawach gospodarczych z elementami wiedzy pozaprawnej

Celem studiów jest w szczególności podniesienie kompetencji zawodowych w obszarze mediacji w sprawach gospodarczych oraz wiedzy pozaprawnej przydatnej do pomocy…

Ochrona danych osobowych

Studia podyplomowe podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej, Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, Administratorów Danych Osobowych oraz poszerzające wiedzę słuchaczy w zakresie ochrony…

Podatki w biznesie

Celem studiów jest w szczególności pogłębienie przez ich uczestników wiedzy teoretycznej oraz praktycznej z zakresu prawa podatkowego oraz rachunkowości, zarówno…

Postępowanie egzekucyjne w administracji w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych

Celem studiów jest przekazanie uczestnikom rzetelnej i szczegółowej wiedzy wraz z umiejętnościami praktycznymi, niezbędnej do zajmowania się w praktyce problematyką…

Prawna obsługa przedsiębiorców

Program kształcenia obejmuje poznanie form prawnych przedsiębiorstwa oraz struktury osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą, a także dokumentowania prowadzenia takiej działalności…

Prawne aspekty kontroli państwa

Celem kształcenia jest przekazanie uczestnikom szczegółowej wiedzy, niezbędnej do podnoszenia jakości wykonywanej pracy w organach kontroli państwowej, z uwzględnieniem zarówno…

Prawo egzekucji sądowej

Celem studiów podyplomowych jest doskonalenie zawodowe osób podejmujących działania w ramach egzekucji sądowej oraz w ramach nadzoru nad podmiotami podejmującymi takie…

Prawo karne skarbowe

Celem studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy na temat obowiązujących rozwiązań prawnych w dziedzinie prawa skarbowego i aspektów prawa gospodarczego i…

Prawo podatkowe

A) Prawo podatkowe: 1. wprowadzenie do prawa podatkowego; 2. wykładnia prawa podatkowego; 3. zobowiązania podatkowe; 4. podatki dochodowe: podatek dochodowy…

Prawo podatkowe e-learning

Studia podyplomowe obejmują kompendium wiedzy prawniczej, niezbędnej dla zaznajomienia się z zagadnieniami prawa podatkowego: polskiego, międzynarodowego i europejskiego oraz wybranymi…

Prawo pracy dla menedżerów

Celem tych studiów jest aktualizacja i pogłębienie wiedzy z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy z uwzględnieniem unormowań wspólnotowych, a także…

Prawo rodzinne z elementami psychologii

Studia podyplomowe „Prawo rodzinne z elementami psychologii” adresowane są  przede wszystkim do pracowników wymiaru sprawiedliwości oraz osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy…

Prawo samorządu terytorialnego

Celem studiów jest udostępnienie oraz poszerzenie wiedzy prawnej na temat prawa samorządowego w działaniu zwłaszcza w zakresie zaspakajania lokalnych potrzeb…

Prawo spółek

Celem Studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy na temat obowiązujących rozwiązań prawnych w dziedzinie spółek. Przedmiotem wykładów są szeroko rozumiane zagadnienia,…

Prawo zamówień publicznych

Celem studiów jest w szczególności podniesienie profesjonalizmu kadry w zakresie aktualnych regulacji prawa zamówień publicznych oraz promowanie dobrych praktyk w…

Psychiatria i i psychologia sądowa

Celem tych studiów podyplomowych jest podniesienie kompetencji zawodowych w obszarze psychiatrii i psychologii wśród praktyków organów wymiaru sprawiedliwości i organów…

Regulacje i polityka energetyczna

Celem studiów jest w szczególności podniesienie kwalifikacji uczestników w zakresie prawa energetycznego i odnawialnych źródeł energii oraz promowania najnowszych rozwiązań…

Studia podyplomowe z zakresu psychiatrii i psychologii dla sędziów

Celem studiów jest podniesienie kompetencji zawodowych w obszarze psychiatrii i psychologii wśród sędziów i asesorów sądowych, orzekających w wydziałach cywilnych,…

Szkoła prawa francuskiego

Program obejmuje prezentację poszczególnych gałęzi prawa francuskiego zarówno w zakresie prawa publicznego, jak i prywatnego: prawa administracyjnego wraz z postępowaniem sądowo-administracyjnym,…

Transport, spedycja i logistyka

Studia dotyczą problematyki prawnej, ekonomicznej i technicznej w prowadzeniu i organizacji transportu drogowego, spedycji i logistyki w płaszczyźnie krajowej i…

Zarządzanie zasobami ludzkimi z elementami prawa pracy

Studia te pozwalają na uzyskanie przez słuchaczy wiedzy, umiejętności i kompetencji zarówno z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi (w takich obszarach…